Jäsenrekisterin seloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Historioitsijat ilman rajoja ry
  Osoite: Snellmaninkatu 14 c, 00170 (käynti) PL 54, 00014 Helsingin Yliopisto (posti)
  Muut yhteystiedot: info@hwb.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Nimi: Pääsihteeri Heta Hedman
  Osoite: Snellmaninkatu 14 c, 00170 (käynti) PL 54, 00014 Helsingin Yliopisto (posti)
  Muut yhteystiedot: heta.hedman@hwb.fi

 3. Rekisterin nimi

  Historioitsijat ilman rajoja ry:n jäsenrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Jäsentietoja käytetään jäsenmaksujen laskutukseen sekä jäsenviestintään (jäsenkirjeet ja -tiedotteet,
  viestit toimintaan ja kampanjoihin liittyen). Jäsentiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä
  jäsentä ei voi tunnistaa.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri sisältää listan Historioitsijat ilman rajoja ry:n jäsenistä. Rekisteriin kerätään yhdistyslain 11 §:n
  mukaan jäsenten koko nimi ja kotipaikka.
  Yhteystiedot: Rekisteri sisältää jäsenten sähköpostiosoitteen
  Jäsenyystiedot: Rekisteriin on merkitty jäsenten liittymispäivämäärä, jäsennumero ja jäsenmaksusuoritukset. Rekisterissä on lisäksi tiedot ainaisjäsenyydestä.
  Muut tiedot: Rekisteriin kerätään jäsenten kielitiedot viestinnän oikein kohdentamiseksi.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Jäsenrekisterin lähteenä ovat jäsenten toimittamat tiedot.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Jäsenen nimi ja sähköpostiosoite voidaan luovuttaa postituspalvelujen tarjoajille esimerkiksi jäsenkirjeiden postittamista varten.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
  – Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
  – Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteystiedot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
  – Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

  Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Sähköinen jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.
  Rekisterin käyttöoikeus on niillä Historioitsijat ilman rajoja ry:n työntekijöillä, jotka vastaavat
  jäsenlaskutuksesta ja -viestinnästä.

 10. Tarkastusoikeus

  Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa rekisterissä. Tarkastuksen voi tehdä ottamalla yhteyttä jäsenrekisterinpitäjään sähköpostitse.

 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse jäsenrekisterinpitäjälle.

 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Jokainen jäsenyyden saanut lisätään yhdistyksen uutiskirjelistalle yhdistyksen viestinnän edistämiseksi. Rekisteriin merkityillä on oikeus koska tahansa vaatia tietojensa poistamista tältä listalta. Nämä käyttöoikeuden rajaukset voi tehdä ottamalla yhteyttä jäsenrekisterinpitäjään sähköpostitse tai jokaisen uutiskirjeen yhteydessä olevan painikkeen avulla.